Management 3.0

Kurs Video

Kursbeskrivning

Har du som chef eller ledare någonsin undrat hur man leder agil (lättrörlig) utveckling? Du är inte ensam. Ledarskap för agil utveckling är ett ofta förbisett område. Det är enkelt att hitta information och tips för agila utvecklare, testare och till och med projektledare. Däremot så finns det väldigt lite material om agilt ledarskap, som riktar sig till utvecklingschefer, teamledare och andra som har någon form av ansvar för att leda produktutveckling.

När en organisation anammar agil utveckling räcker det inte att utvecklare, testare, arkitekter och projektledare lär sig nya principer och tillvägagångssätt. Chefer, ledare, coacher och andra intressenter behöver också förstå och anamma nya ledarskapssätt för att framgångsrikt leda, styra och entusiasmera en agil organisation.

Denna kurs är designad för att stödja ledare i organisationer som använder eller vill införa agil utveckling. Kursens viktigaste mål är att ge deltagarna inspiration till att utveckla sitt ledarskap och att vidta åtgärder för att förbättra det organisatoriska ledarskapet i sin egen organisation.

Innehåll
Kursen baseras i huvudsak på Jurgen Appelos bok Management 3.0 – Ledarskap för agil utveckling, men även idéer och tankegångar från andra källor får utrymme. Kursen består av åtta huvudavsnitt som utvecklas kontinuerligt.

1. Agil utveckling används mer och mer av framgångsrika team inom mjukvaruutveckling. Du får lära om olika agila metoder, populära tillvägagångssätt, sju dimensioner av ett utvecklingsprojekt, utmaningar vid införande av agil utveckling runt om i världen samt hur chefer och teamledare kan bidra i den agila organisationen.

2. Komplexitetsteori och systemtänkande är några hörnstenar i det agila tankesättet. Du får lära vad komplexitetsteori är, hur du kan använda systemtänkande och komplexitetstänkande, om svarta svanar och jokrar, om skillnaden mellan komplex och komplicerad samt om felaktigheter i traditionellt linjärt tänkande.

3. Medarbetarna är de viktigaste delarna av en organisation och chefer behöver därför göra allt vad som står i deras makt för att hjälpa medarbetarna att förbli aktiva, kreativa och motiverade. Du får lära om skillnaden mellan yttre och inre motivation, och om tio vanliga inre begär. Du får också lära dig enkla tekniker och tillvägagångssätt för att förstå vad som är viktigt för medlemmarna i ett team, såsom möten mellan fyra ögon, personliga evalueringar, de 12 viktigaste frågorna och 360-graders utvärdering.

4. Team klarar av att organisera sig själva, men de behöver ledare som delegerar, ger befogenheter och litar på teamets förmågor. Du får lära hur du kan få självorganisation att uppstå och fungera, hur du distribuerar befogenheter i en organisation, om utmaningar vid delegering, hur du bygger förtroendefulla relationer, samt tekniker och tillvägagångssätt för att distribuera kontroll och uppföljning, såsom sju delegeringsnivåer och befogenhetstavlor.

5. Utan tydligt kommunicerat syfte och mål kan självorganisering leda till vad som helst. Du får lära dig hur du skyddar medarbetare och delade resurser från icke önskvärda effekter av självorganisering, när det behövs styrning och när det behövs vägledning, hur du använder dig av olika kriterier för att definiera meningsfulla mål samt om utmaningarna med målstyrt ledarskap.

6. Ett team kan ha svårt att uppfylla sina mål om teammedlemmarna inte har tillräckliga förmågor. Chefer behöver därför bidra till kompetensutveckling. Du får lära om kompetensnivåer och grader av disciplin, hur och när du kan använda sju angreppssätt för kompetensutveckling, hur du mäter verkningar i ett komplext system, effekter av suboptimering samt får ett flertal tips på mätetal.

7. Många team befinner sig i sammanhang av komplexa organisationer och det är då viktigt att överväga vilka strukturer som kan förstärka kommunikation. Du får lära hur du lägger grunden för en organisatorisk struktur baserad på fraktaler, hur du balanserar specifika och generella kunskaper, hur du väljer mellan funktionella och tvärfunktionella team samt hur du hanterar team som värdeskapande delar i organisationen.

8. Individer, team och organisationer har behov av ständig förbättring för att därigenom undvika misslyckande så länge som möjligt. I praktiken innebär detta att chefer och ledare behöver agera som förändringsagenter som ständigt arbetar med att ändra det komplexa sociala system som omger dem. Du får lära om de fyra aspekterna av förändringsledning som adresserar systemet, individerna, mellanhavandena samt gränserna för systemet.

Målgrupp
Kursen riktar sig till såväl chefer och ledare som vill arbeta mer agilt, som andra intressenter involverade i ledning och styrning. Kursen kräver ingen praktisk erfarenhet av agila metoder, men grundläggande kännedom om agila principer och tillvägagångssätt är önskvärd.

Bland tidigare kursdeltagare finns utvecklingschefer, teamledare, Scrum Masters, projektledare, produktägare, produktchefer och företagsledare.

Innehåll

Genomförande
Kursen genomförs utifrån ett antal principer:

    • strukturer som är enkla och lätta att minnas
    • teori och praktik nedbrutna i mindre delar
    • tydliga och verkningsfulla bilder
    • metaforer och berättelser
    • spel och övningar
    • bidrag från grupper och individer
    • konkreta tillvägagångssätt och påtagliga resultat

I varje kursavsnitt genomförs minst en övning där deltagarna, i grupper om fyra till sex personer, tillämpar kursens innehåll. I vissa övningar spelar deltagarna rollerna av olika chefer som möter samma verklighet, i andra övningar arbetar deltagarna tillsammans i en roll och delar och diskuterar uppkomna funderingar samtidigt som de tillsammans löser ett problem.

Varje gruppövning avslutas med en gemensam genomgång och diskussion där deltagarna direkt kan relatera till det de lärt sig samt kan diskutera frågor och erfarenheter med övriga deltagare.

Viktigt att veta

Material

  • Kurskompendium (på engelska)
  • Övningsmaterial (på engelska)
Övrigt

KURSINFORMATION
Pris:  13 500kr (exklusive moms)
Längd: 2 dagar
Språk: svenska
Tid: 09.00-17.00

KURSTILLFÄLLEN
Den här kursen är i dagsläget inte planerad.

Intresseanmälan!

KONTAKTPERSON

FÖRELÄSARE

Profile Photo

Arne Åhlander